[ย้อนกลับ]


นางนพมาศ ( คนอ่าน 148974 คน) ( คนแสดงความเห็น 1174 คน)

       นางนพมาศเกิดในรัชกาลพญาเลอไท  กษัตริย์ที่  ๔  แห่ง
ราชวงศ์พระร่วง   บิดาเป็นพราหมณ์ชื่อ  โชติรัตน์  มีราชทินนามว่า  
พระศรีมโหสถ   รับราชการในตำแหน่งปุโรหิต  มารดาชื่อ  เรวดี       
ภายหลังนางนพมาศได้ถวายตัวเข้าทำราชการในราชสำนักสมเด็จพระร่วงเจ้า      
สันนิษฐานว่ารับราชการในแผ่นดินพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท)       
จนกระทั่งได้รับตำแหน่ง   "ท้าวศรีจุฬาลักษณ์"  พระสนมเอก

                ปรากฎว่า  นางนพมาศได้ทำคุณงามความดีเป็นที่โปรดปรานของ
พระร่วงในกาลต่อมา   ที่สำคัญๆ มีอยู่  ๓  ครั้ง  คือ


                ครั้งที่  ๑     เข้าไปถวายตัวอยู่ในวังได้ห้าวัน   ก็ถึงพระราชพิธี
จองเปรียงลอยพระประทีป     นางได้คิดประดิษฐ์โคมเป็นรูปบัวกมุทบาน   
มีนกเกาะดอกไม้สีสวยๆ ต่างๆ กัน   เป็นที่โปรดปรานของพระร่วงมาก


                ครั้งที่  ๒     ในเดือนห้ามีพิธีคเชนทร์ศวสนาน  เป็นพิธีชุมนุมข้า
ราชการทุกหัวเมือง   มีเจ้าประเทศราชขึ้นเฝ้าถวายเครื่องราชบรรณาการด้วย   
ในพิธีนี้พระเจ้าแผ่นดินทรงรับแขกด้วยเครื่องหมากพลู  นางนพมาศได้คิด
ประดิษฐ์พานหมากสองชั้นร้อยกรองด้วยดอกไม้งดงาม  พระร่วงทรง
โปรดปรานและรับสั่งว่า  ต่อไปผู้ใดจะทำการมงคลก็ดี  รับแขกก็ดี    
ให้ใช้พานหมากรูปดังนางนพมาศประดิษฐ์ขึ้น  ซี่งเป็นต้นเหตุของพาน
ขันหมากเวลาแต่งงาน  ซึ่งยังคงใช้จนถึงปัจจุบัน


                ครั้งที่  ๓     นางได้ประดิษฐ์พนมดอกไม้  ถวายพระร่วงเจ้าเพื่อ
ใช้บูชาพระรัตนตรัย  พระร่วงทรงพอพระทัยในความคิดนั้น   ตรัสว่า  
แต่นี้ต่อไปเวลามีพิธีเข้าพรรษาจะต้องบูชาด้วยพนมดอกไม้กอบัวนี้


 


 
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ