[ย้อนกลับ]


สาวิตรี ( คนอ่าน 149093 คน) ( คนแสดงความเห็น 77 คน)

     ท้าวอัศวบดี พระราชาแห่งมัทระชนบท เป็นผู้ทรงคุณสมบัติ และทรงธรรมอันเลิศ
แต่ไม่ทรงมีบุตร  ท้าวอัศวบดีทรงประสงค์จะมีบุตรจึงทรงบำเพ็ญตบะอย่างเข้มงวด
ทรงประพฤติพรหมจรรย์และละกิเลส  ทรงสวดมนต์สรรเสริญนางสาวิตรี พระมเหสี
ของพระพรหม ทรงบำเพ็ญตบะอยู่ 18 ปี  พระนางสาวิตรีทรงพอพระหฤทัยจึง
พระราชทานพรให้ท้าวอัศวบดีบุตร  ต่อมาพระมเหสีก็ประสูติพระราชธิดา  ท้าวอัศวบดี
จึงพระราชทานนามว่าสาวิตรี      ครั้นเมื่อนางสาวิตรีทรงเจริญวัยเป็นสาว  ท้าวอัศวบดีทรงเห็นว่านางสาวิตรีอยู่ใน
วัยที่ควรจะมีพระสวามีแล้ว  จึงตรัสแก่นางขอให้นางเลือกชายมาเป็นพระสวามีของ
นางตามแต่นางจะทรงเลือก  นางสาวิตรีทรงเลือกพระสัตยวาน  ซึ่งเป็นเจ้าชายที่มีรูปงาม
และทรงคุณธรรม      พระนารทพรหมฤษีเมื่อทราบว่านางสาวิตรีทรงเลือกพระสัตยวานก็กราบทูลว่า 
พระสัตยวานจะมีพระชนมายุได้อีกเพียงปีเดียวเท่านั้น  จึงทัดทานให้นางทรงเลือก
พระสวามีใหม่   นางสาวิตรียืนยันที่จะอภิเษกกับพระสัตยวาน   ท้าวอัศวบดีจึงทรง
จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างนางสาวิตรีกับพระสัตยวาน  ซึ่งขณะนั้นถูกแย่ง
ราชสมบัติและเสด็จประพาสป่าพร้อมพระบิดาและพระมารดา      นางสาวิตรีอยู่กับพระสัตยวานเรื่อยมา  ระหว่างนั้น นางสาวิตรีก็บำเพ็ญเพียรเพื่อ
ทำความดีเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งพระสัตยวานจะเสด็จป่าเพื่อหาอาหาร  นางสาวิตรี
จึงขอตามพระสวามีไปด้วย  ขณะที่เก็บผลไม้อยู่นั้น ก็ถึงกาลที่พระสัตยวานจะสิ้นพระชนม์
เมื่อพระสัตยวานสิ้นพระชนม์   นางสาวิตรีก็เห็นพระยมซึ่งมารับวิญญาณของพระสัตยวานไป  
นางจึงทูลถามพระยมถึงเรื่องต่างๆ และติดตามพระยมไป   ขณะที่นางติดตามพระยมไปนั้น
นางสาวิตรีก็ทูลถามพระยมและกล่าวถ้อยคำอันเป็นคติให้พระยมฟัง         เมื่อนางกล่าวถ้อยคำอันเป็นคติที่พระยมพอใจ นางก็จะได้รับอนุญาตให้ขอพรจาก
พระยมยกเว้นการขอชีวิตพระสัตยวาน  นางขอพรเพื่อบิดามารดาของนาง  ขอพรเพื่อบิดา
มารดาพระสัตยวานขอพรเพื่อให้นางมีบุตรกับพระสัตยวาน 100 คน  และในที่สุดพระยม
เห็นความเพียรพยายาม และคุณงามความดีของนางที่ได้กระทำ  พระยมจึงประทานพรคืน
ชีวิตของพระสัตยวาน พระนางสาวิตรีและพระสัตยวานจึงกลับไปยังอาศรม
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ