[ย้อนกลับ]


พึ่งพาตนเอง พึ่งพาผู้อื่น พึ่งพาซึ่งกันและกัน ( คนอ่าน 14021 คน) ( คนแสดงความเห็น 58 คน)

การพึ่งพาตนเอง
คือ การรู้จักทำอะไรด้วยตนเอง สามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง
การทำให้ตนเองมีความสามารถ  ทำสิ่งที่ต้องทำด้วยตนเอง

การพึ่งพาผู้อื่น
คือ การรู้จักการให้ผู้อื่นช่วยเหลือในสิ่งที่ยังไม่ชำนาญ 
สิ่งที่บางครั้งเราอาจจะทำเองไม่ได้ หรือยังไม่รู้มากที่จะทำสิ่งนั้น ๆ

การพึ่งพาซึ่งกันและกัน
การพึ่งพาตนเอง และ การพึ่งพาผู้อื่น มากเกินไปก็ไม่สามารถทำงานหรืออยู่ร่วมกันได้
การพึ่งพาตนเองมาก จนมองว่าผู้อื่นไม่มีความจำเป็นกับเราเลย นั้นก็ผิด
การพึ่งพาผู้อื่นอย่างเดียว ก็เป็นเหมือนตัวถ่วงผู้อื่น ไม่มีใครอยากคบ
การพึ่งพาซึ่งกันและกัน คือ การรู้ข้อดีและข้อด้อยของตนเองและผู้อื่น
รู้จักทั้งการเป็น ผู้นำที่ดี และ ผู้ตามที่ดี

ในโลกแห่งความเป็นจริง มนุษย์ สัตว์ ธรรมชาติ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ พึ่งพาซึ่งกันและกัน
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ