[ย้อนกลับ]


คนพาล และ บัณฑิต ( คนอ่าน 6599 คน) ( คนแสดงความเห็น 121 คน)

         แท้จริง บุคคลผู้มีปกติเที่ยวสมคบคนพาล  ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน
เพราะ การอยู่ร่วมกับคนพาล เป็นเหตุนำทุกข์มาให้ในกาลทุกเมื่อ เหมือน
การอยู่ร่วมกับศัตรู

       ส่วนบัณฑิตมีการอยู่ร่วมเป็นสุข เหมือนสมาคมแห่งหมู่ญาติ เพราะ
เหตุนั้นแล นรชนพึง คบบัณฑิต ผู้มีปัญญา เป็นพหูสูต เอาการเอางาน มี
ศีล มีวัตร ไกลจากกิเลส และ เป็นสัตบุรุษ เปรียบดังพระจันทร์คบอากาศ
อันเป็นทางโคจร แห่งดวงดาวฉะนั้น

พุทธพจน์
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ