[ย้อนกลับ]


เป็นมนุษย์หรือเป็นคน ( คนอ่าน 15301 คน) ( คนแสดงความเห็น 8 คน)

เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง         เหมือนนกยูงมีดีที่แววขน
ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคน            ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา
ใจสะอาด  ใจสว่าง  ใจสงบ         ถ้ามีครบควรเรียกมนุสสา
เพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลา           เปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริง
ใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่า        ใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิง
เพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิง      แต่ในสิ่งนำตัวกลั้วอบาย
คิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตก          จงรีบยกใจตนรีบขวนขวาย
ให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตาย          ก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอย

ของ พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
จาก หัวข้อธรรมในคำกลอน
ใน หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เล่ม ๑ หน้า ๑๔๐
          อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ