รู้จักกันก่อน

         โลกวรรณดคีดอตคอม  เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคุณครูใจดีหลายๆ ท่าน ที่นำเนื้อหา
สาระน่าสนใจและสนุกเพลิดเพลินเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยมานำเสนอทางโลกอินเทอร์เน็ต  เพื่อส่งเสริม
ให้เด็ก ๆ รักการอ่าน การเขียน และการแต่งคำประพันธ์   รู้รักคุณค่าภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภูมิปัญญานานาชาติ  รู้จักและซาบซึ้งกับบทโคลงกลอน บทกวี คำประพันธ์ชนิดต่าง ๆ
โดย เพื่อนผมแกละ จะได้เรียนรู้และปฏิสัมพันธ์กับความคิดใหม่ ๆ แปลก ๆ  ชวนคิด และท้าทาย 
ในเว็บไซต์โลกวรรณคดีดอตคอมนี้

       นอกจากนี้ ผมแกละ ยังจะเป็นสื่อกลางแนะนำให้เพื่อนเด็ก ๆ  ทั้งหลาย รู้จำรู้จักรู้รักคุณค่า
นิทานไทย นิทานพื้นบ้าน นิทานนานาชาติ อีกมากมาย  รวมทั้งปริศนาคำทาย บทเพลงพื้นบ้าน และ
บทเพลงร่วมสมัย  ที่ให้ความหมายและคุณค่าเพื่อชีวิต

       ที่จะขาดเสียมิได้คือ วรรณคดีมรดก เรื่องสำคัญ ๆ สำหรับเด็ก ๆ  โดยเฉพาะหน้านี้ ผมแกละ
ก็จะนำวรรณดคีอันเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติเรื่องต่าง ๆ  มาแนะนำให้เด็ก ๆ อ่านกัน  เพื่อให้
เพื่อนเกลอสนิทมิตรสหาย ของ ผมแกละ  รักวรรณคดี สนุกกับการเรียนวรรณคดีในชั้นเรียน
และเพลิดเพลินกับการอ่านวรรณคดีนอกชั้นเรียนด้วยตนเอง  เพื่อน ๆ โฮมสกูล เพื่อน ๆ กศน.
และโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนทางเลือกต่าง ๆ และเพื่อน ๆ นอกประเทศ ก็แวะเวียนเข้ามาได้ตามอัธยาศัย

 

       โลกวรรณคดีดอตคอม เกิดขึ้นจาก ความรัก ที่คุณครูใจดีจำนวนมากอาสาสมัครเข้ามาสร้าง
โลกนี้ให้เด็ก ๆ  บ้างคิดค้น ริเริ่ม บุกเบิก สร้างสรรค์  บ้างก็เขียนหนังสือ ตำรา แต่งนิทาน แต่งกลอน
สร้างแบบฝึกทักษะภาษา  และแบบฝึกทักษะปฏิสัมพันธ์ บ้างวาดภาพ บ้างทำฐานข้อมูล บ้างทำโปร
แกรมคอมพิวเตอร์ บ้างออกแบบเว็บไซต์ เพื่อเด็ก ๆ ทุกคน

       "ครูภาษาเพื่อชีวิต"  เหล่านี้ เสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ พลังความคิด พลังสมอง โดยไม่เห็น
แก่ความเหน็ดเหนื่อย รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพย์สินเงินทองส่วนตัว ก็เพื่อหวังให้เด็ก ๆ
ได้ศึกษา และสนุกกับการเรียนรู้ภาษาไทย วรรณคดีไทย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ราก
ร่วมวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในผืนแผ่นดินไทยและในประเทศเพื่อน บ้านพี่น้องใกล้ชิดของเรา

 
ทีมงาน

          1.  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชลธิรา  สัตยาวัฒนา  หัวหน้าโครงการ
                ผู้ก่อตั้งเว็บไซท์ โลกวรรณคดีดอตคอม
          2.  อาจารย์ ไพฑูรย์ สังขพันธานนท์    ผู้แต่ง หนังสือวรรณคดีลำนำ
          3.  คุณโอม รัชเวทย์ ผู้จินตนาการวาดภาพผมแกละเป็นการ์ตูน
          4.  รองศาสตราจารย์ ศิราพร  ณ  ถลาง   ที่ปรึกษาโครงการ

          5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวกานท์  ปทุมสูติ  ที่ปรึกษาโครงการ

          6.  คุณนิรมล เมธีสุวกุล  ที่ปรึกษาโครงการ
          7.  อาจารย์ บุษบา    ประภาสพงศ์   ที่ปรึกษาโครงการ
          8.  อาจารย์ กฤษณ์  แย้มสระโส   Webmaster
          9.  อาจารย์ ศุภัทรกุล แย้มสระโส Graphic Designer